Obchodné podmienky 

I. Vymedzenie pojmov

Predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu www.aminalux.sk je spoločnosťso sídlom Žihľava 192,99103 Pôtor  IČO:48007111 , DIČ:1087192106

Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

Tovar – produkty v ponuke internetového obchodu aminalux.sk

Objednávka – kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

 

II. Objednávka

Tovar je možne objednať prostredníctvom eshopu www.aminalux.sk

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia.

 

III. Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet do 15-ich kalendárnych dní.

 

IV. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

UPOZORNENIE : V zmysle obchodných podmienok a podľa § 614 ako aj § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, Občianskeho zákonníka je kupujúci povinný prevziať vec /dobierku/ pri dodaní v čo najkratšom čase. Škodu vzniknutú neprebratím zásielky budeme v súlade s legislatívou Slovenskej republiky vymáhať súdnou cestou a následne prostredníctvom exekútora.

 

 

V. Dodacie podmienky

Slovensko

Objednávky zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty Cena za poštovné a balné je stanovená podľa tarif Slovenskej pošty.

Tovar posielame na dobierku.

Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. .
Doba dodania tovaru, ak sa tovar nachádza na sklade, je do 14 pracovných dní.

Miesto odberu, resp. zaslania tovaru, je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) je zasielaný na email, ktorý kupujúci zadáva pri objednávke..

 

VI. Osobné prevzatie tovaru

Osobné prevzatie tovaru  nie je  možné.

 

VII. Záruka, reklamácie a servis

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.

Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený,  vrátane záručného listu alebo faktúry.

Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, alebo iným porušením záručných podmienok.

Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

Pri reklamácii je potrebné nás kontaktovať prostredníctvom emailu, následne nato Vám zašleme reklamačný formulár, ktorý vypíšete a zašlete opať na náš email

aminalux@centrum.sk

 

VIII. Vrátenie - Výmena


Objednávka vykonaná prostredníctvom internetového obchodu má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Tovar nesmie byť použitý a musí byť nepoškodený a nenosený. Tovar musí byť doručený predávajúcemu kompletný, so všetkým príslušenstvom. Ak má tovar visačku samozrejme aj s visačkou a dokladom o kúpe. Zásielka nesmie byť poslaná na dobierku.  Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na účet a to najneskôr do 14 kalendárnych dní od obdržania tovaru.

Ak máte záujem o inú veľkosť alebo iný produkt, musíte si vytvoriť novú objednávku.

Kúpa tovaru, kde je konečným príjemcom firma / podnikateľ/, sa neriadi občianskym zákonníkom a v tomto prípade nie je možné od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť.


Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.

IX. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo “Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z.” v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou, sú uchovávané a spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.